Cerkam Facility Services - nadštandardné facility služby

REVÍZIE

Spoločnosť Cerkam Facility Services vykonáva revíznu činnosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., v rozsahu vydaného oprávnenia podľa §15 zákona č. 124/2006 Z.z.,

Každé prevádzkované VYHRADENÉ TECHNICKÉ zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám.

Každé prevádzkované vyhradené technické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie … Technické parametre každého vyhradeného technického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti vyhradeného technického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Vykonávame východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) vyhradených technických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ vyhradené technické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Vykonávame montáže, servis a kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach

Ceny za odborné prehliadky a skúšky sa stanovujú dohodou podľa typu a počtu vyhradených technických zariadení.

Profesionálne nástroje

Našu činnosť vykonávame za pomoci moderných prístrojov, ktoré spĺňajú najprísnejšie technické normy.

Dodržiavanie a sledovanie termínov

 Nemusíte si pamätať, kedy končí platnosť poslednej revízie. Sme spoľahlivý partner: zákazníkov včas upozorníme na nutnosť novej kontroly a dohodneme si termín. Nezabúdajte, že vďaka pravidelným revíziám sa vyhnete nečakaným situáciám a predídete možným problémom.

Kvalifikovaní odborníci​

Odbornosť je pri výkone tejto profesie nevyhnutná. O našej odbornosti a zdatnosti sa môžete presvedčiť vďaka oprávneniam a osvedčeniam vydaných TISR.

Široký záber

Vykonávame revízie všetkých vyhradených technických zariadení.

Kvalifikovaní odborníci na revízie a odborné prehliadky

REVÍZIE (ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY) VYKONÁVAME V ZMYSLE VYHLÁŠKY MPSVAR Č. 508/2009 Z.Z. A PRÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM.

Plynové zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

Bg1

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg3

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1

spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2

spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

Af

znižovanie tlaku plynu

Ag1

rozvod plynov

Ag2

plynovody z nekovových materiálov

Ag3

acetylénovody

Ah

spotrebu plynov spaľovaním

Bf

znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bg1

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg2

prípojky z nekovových materiálov

Bg3

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1

spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2

spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A

objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B

objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1

zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E2

zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

Zdvíhacie zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa

žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a s ľudským pohonom nad 5000 kg

Ab

pohyblivé pracovné plošiny

Ac

výťahy

Ad

stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Ae

regálový zakladač so stanovišťom obsluhy

Af

pohyblivé schody a chodníky

Ba

žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg a s ľudským pohonom do 5000 kg

Bb

zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom

Bc

prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bd

špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena

Be

nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb

Bf

zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg

regálový zakladač

Bi

schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu

Tlakové zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

Aa4

kotly parné a kvapalinové IV. trieda

Ab1

tlakové nádoby stabilné IV. trieda

Ba4

kotly parné a kvapalinové V. trieda

Bb1

tlakové nádoby stabilné II. trieda

Bb2

tlakové nádoby stabilné I. trieda

Bd1

potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda

Bd2

potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

Be1

zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

ČASTÉ OTÁZKY

?

Každé prevádzkované zariadenie podlieha počas svojej prevádzky rôznym zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a iné vonkajšie vplyvy ako napr. teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie atď.

Technické parametre každého zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti zariadenia jeho stav pravidelne kontrolovať.

Vo všetkých krajinách Európskej únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania zariadení nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento sa vykonáva na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Za bezpečnosť prívodu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť.

Za vnútorné rozvody je zodpovedný majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti.

Za rozvody a za spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii častokrát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Revízia zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Napr . prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Nebezpečným a negatívnym následkom sa môžeme vyhnúť hlavne vďaka prevencii.

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) vyhradeného technického zariadenia stanovujú tieto dokumenty:
/ poradie je zoradené podľa nadradenosti /
1) Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. z roku 2009 (príloha č. 8) a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014 podľa:
druhu objektu a zariadenia
klasifikácie vonkajších vplyvov
2) Norma STN 33 1500 Z1 roku 2007 (tabuľka 1, 2 a 3) podľa:
vonkajších vplyvov určených na základe normy STN 33 2000-5-51:2010
druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001

Na základe §19 „Správne delikty“ písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.
Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eu a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázku? Napíšte nám a my sa vám čoskoro ozveme.

Naši klienti
Naše služby poskytujeme v rámci celého Slovenska

Nezáväzná cenová ponuka